Opšti uslovi putovanja

AYLI PLANET d.o.o., Rimski Trg, PC Krusevac 68. Podgorica, u skladu sa Zakonom o turizmu Crne Gore, član 4,stav 2 smatra se organizatorom putovanja (u daljem tekstu: Organizator)i koga zastupa Izvršni direktor, dana 20.09.2013.god. utvrđuje slijedeće:

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA
Molimo Vas da prije potpisivanja Ugovora/Potvrde o putovanju prethodno pročitate i tekst Opštih uslova putovanja, jer Vašim potpisom potvrđujete da su Vam isti uručeni u jednom primjerku, da ste upoznati sa sadržinom istih i da ih u cjelosti prihvatate, te da ste upoznati sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja. Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni dio Ugovora/Potvrde o putovanju (u daljem tekstu: Ugovor) između Putnika i Organizatora putovanja- “AYLI Planet” i obavezujuće su za obje ugovorne strane.
1. Prijava i potvrda
Putnik se za putovanje može prijaviti u sjedištu Organizatora, ograncima Organizatora i agencijama sa kojima Organizator ima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: Posrednik). Kada Posrednik u programu putovanja Organizatora i Ugovoru ne naznači svojstvo Posrednika, odgovara za izvršenje Programa putovanja kao organizator putovanja. Prijava može da bude usmena, pismena ili putem telefona. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora. Ugovor može biti zaključen i u elektronskoj formi, uz obaveznu uplatu avansa u visini od najmanje 50% od cijene aranžmana.
2. Plaćanje
Uobičajeno je da se pri zaključivanju Ugovora vrši uplata avansa u iznosu od 50 %. Avansna uplata se uračunava u cijenu putovanja. Ostatak ugovorene cijene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se najkasnije 28 dana prije početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao. Za blagovremenost uplate mjerodavan je datum uplate na račun Organizatora. U slučaju neblagovremene uplate u cjelosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog djela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 9. ovih Opštih uslova. Ukoliko od trenutka zaključenja ugovora do početka putovanja ima manje od 28 dana, Putnik je dužan uplatiti cjelokupan iznas u trenutku zaključenja ugovora.
Storno penali su važeći odmah nakon zakjučenja Ugovora/Potvrde o putovanju i uplate avansa u iznosu od 50 % od cijene putovanja.
3. Zaključenje Ugovora za više lica
Jedan Putnik može zaključiti Ugovor za više lica uz uplatu cijene aranžmana/avansa za sva lica na koje se Ugovor odnosi. U tom slučaju se smatra da su i ostali putnici saglasni sa zaključenjem istog. Ovakav Ugovor, zajedno sa svim posledicama koje proizlaze (raskid Ugovora, otkaz putovanja, uplata akontacije, odnosno preostalog dijela aranžmana i dr.), važe za sve putnike navedene u Ugovoru, a naročito činjenica da su upoznati sa Opštim uslovima putovanja.
4. Obaveza i prava Organizatora
1. Obaveza Organizatora je da unese u Ugovor/Potvrdu o putovanju sve usluge i posebne zahtjeve Putnika sa kojima se Organizator saglasio;
2. Isplati srazmjernu realnu razliku između ugovorene cijene i cijene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika, djelovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nije mogao uticati i koje nije mogao sprječiti;
3. Obeveza Organizatora je da se stara o pravima i interesima Putnika;
4. Prije polaska na putovanje dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a ako toga nema naziv, adresu i broj telefona Organizatora za pomoć Putniku u toku putovanja;
5. Organizator ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica;
6. Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
5. Obaveza i prava putnika
1. Obaveza putnika je da istakne sve posebne zahtjeve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom ili Ugovorom;
2. Da sam obezbjedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator;
3. Da plati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima i na načinom predviđen Ugovorom;
4. Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja. Ukoliko Putnik dostavi pogrešan lični podatak (ime i prezime, datum rođenja, broj pasoša itsl) koji će kao takav biti evidentiran i unešen u putnikova putna dokumenta kao što su avionska karta, vaučer hotela, vaučer za transfer i sl. Organizator ne snosi odgovornost za probleme koje Putnik može imati prilikom prijave na let, kod carinskih organa ili u samim hotelima. Za sve ove situacije, cjelokupni iznos štete i dodatnih troškova pripadaju Putniku;
5. Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova putovanja;
6. Da bez odlaganja i na licu mjesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji;
7. Da se prije zaključenja ugovora informiše o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika;
8. Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.
6. Program putovanja i usluge
Sadržaj Ugovorom regulisanih usluga možete da saznate i provjerite u opisu konkretne ponude, opštih informacija datih od strane Organizatora, kao i iz informacije koju sadrži Vaša potvrda o putovanju. Svi podaci su obavezujući za nas, ali zadržavamo pravo promjena prije početka putovanja, ukoliko nastupi dejstvo ”više sile”. Pod ‘’višom silom’’ se smatraju teroristički napadi, eksplozije, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje je proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja i koje onemogućava i sprječava putovanje i realizaciju ugovorenih usluga, a na šta Organizator ne može uticati, niti svojim aktivnostima spriječiti posledice. U tom slučaju ćete pravovremeno biti obavješteni o promjeni prije početka putovanja.
7. Izmjene usluga i cijena
Promjene i odstupanja, koja se odnose na određene usluge, koje su prethodno dogovorene (Npr. promjena vremena leta, promjena redosleda putovanja i dr.), a koje su nastupile nakon zaključivanja Ugovora i nisu prouzrokovane našom voljom, moguće su ukoliko bitno ne mjenjaju tok aranžmana. O svim, eventualnim, promjenama bićete obavješteni.
Organizator-AYLI Planet zadržava pravo promjene cijena usluga, koje su unaprijed potvrđene i dogovorene u slučaju povećanja cijena usluga dobavljača (npr. povećanje cijena boravišnih taksi, avio taksi, lučkih taksi i dr.). Za svako, eventualno, povećanje cijene bićete informisani najkasnije 21. dan prije početka putovanja. Povećanje cijena posle tog roka nije moguće.
Ukoliko je povećanje u iznosu većem od 10 % od ukupne cijene usluga iz Ugovora/Potvrde o putovanju, možete da odustanete od putovanja bez storno penala,odnosno Taksi u slučaju odustajanja ili da zamjenite putovanje za slično bez dodatne doplate ukoliko smo u mogućnosti da Vam obezbjedimo takvo iz naše ponude. Molimo Vas da iskoristite Vaše pravo odustajanja ili promjene aranžmana 48 h, odnosno 2 dana od dobijanja informacije oko promjene cijene usluga.
8. Odustajanje klijenta, promjena rezervacije, zamjena putnika
Sve do početka putovanja svaki prijavljeni Putnik može ustupiti nekom trećem licu svoj hotelski smještaj ukoliko nam je ovu promjenu prijavio. Ukoliko lice koje mjenja Vas prihvati ugovor, Vi zajedno sa ovim licem garantujete kao dužnik uplatu ukupnog iznosa za cjenu putovanja kao i za uvećanje troškova koji su nastali ulaskom trećeg lica. Obavještenja o odustajanju, promjeni i izmjenama rezervacije u principu ne zahtjevaju posebnu formu. Ukoliko je u Vašem interesu da imate dokaz za to onda u svakom slučaju treba da budu u pismenoj formi. Ukoliko se nakon rezervacije u skladu sa Vašim željama budu vršile izmjene u pogledu datuma putovanja, ciljnog odredišta putovanja, mjesta početka putovanja, smještaja ili vrste prevoza naši troškovi su po pravilu isti kao i u slučaju odustajanja sa Vaše strane. Stoga Vam moramo obračunati troškove u istom iznosu koji bi u trenutku promjene rezervacije nastao u slučaju odustajanja –takse u slučaju odustajanja. Za izmjene druge vrste koje su tek neznatnog značaja, obračunavamo taksu za obradu u iznosu od 25,00 €.
9. Takse u slučaju odustajanja od putovanja prije početka putovanja
Ugovorne strane su saglasne da Putnik može odustati od ugovora u svako doba, o čemu je dužan pismeno obavjestiti Organizatora putovanja. U slučaju odustanka nakon zaključenja ovog ugovora Organizator ima pravo na naknadu procenta ugovorene cijene ili cjelokupnog iznosa ugovorene cijene u skladu sa vremenom preostalim do početka putovanja i uslugom koja se pruža, što predstavlja Taksu koju naplaćuje Organizator od strane Putnika u slučaju odustajanja:

Takse u slučaju odustajanja od putovanja koje se odnose na hotelski smještaj:
do 31. dana prije početka putovanja 50 %
od 30. dana prije početka putovanja 60 %
od 24. dana prije početka putovanja 70 %
od 17. dana prije početka putovanja 80 %
od 10. dana prije početka putovanja 90 %
od 3. dana prije početka putovanja do dana početka putovanja ili ako se ne ode na putovanje 95 % od cijene putovanja.

Takse u slučaju odustajanja od putovanja koje se odnose na avio prevoz na svim letovima:
Važe uslovi avio kompanije u zavisnosti od leta i tarife koju ste odabrali. U slučaju domaćih, međunarodnih, letova ka evropskim destinacijama i na interkontinentalnim letovima, tarife na ekonomskoj klasi se najčešće ne mogu refundirati, već storno penali, odnosno taksa u slučaju odustajanja iznosi 100 % cijene plaćane avionske karte. Molimo Vas da sva eventualna pitanja i informacije zatražite od Organizatora prije potvrde putovanja, odnosno uplate avansa, preostalog ili cjelokupnog iznosa.

Takse u slučaju odustajanja koje se odnose na iznajmljivanje stanova, kuća, apartmana:
do 31. dana prije početka putovanja 40 %
od 30. dana prije početka putovanja 50 %
od 24. dana prije početka putovanja 60 %
od 17. dana prije početka putovanja 70 %
od 10. dana prije početka putovanja 80 %
od 3. dana prije početka putovanja do dana početka putovanja ili ako se ne ode na putovanje 95 % od cijene putovanja.

Takse u slučaju odustajanja koje se odnose na rent a car:
do 31. dana prije početka putovanja 25 %
od 30. dana prije početka putovanja 30 %
od 24. dana prije početka putovanja 40 %
od 17. dana prije početka putovanja 60 %
od 10. dana prije početka putovanja 70 %
od 3. dana prije početka putovanja do dana početka putovanja ili ako se ne ode na putovanje 90 % od cijene putovanja.

Takse u slučaju odustajanja koje se odnose na krstarenja, putovanja brodom, krstarenja rijekama, spa &wellness pakete, golf pakete,kampovanja, specijalne programe:
do 31. dana prije početka putovanja 40 %
od 30. dana prije početka putovanja 50 %
od 24. dana prije početka putovanja 60 %
od 17. dana prije početka putovanja 70 %
od 10. dana prije početka putovanja 80 %
od 3. dana prije početka putovanja do dana početka putovanja ili ako se ne ode na putovanje 95 % od cijene putovanja.

Takse u slučaju odustajanja koje se odnose ulaznice za koncerte, kulturne događaje, sportske događaje, mjuzikle iznose 100 % od cijene i naplaćuju se prema pravilima svakog dobavljača.
Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno više pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i hotelski smještaj itd.), Organzator taksu za odustajanje od putovanja, obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju ih sabira.
Promjene mjesta i destinacije, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smještajnog objekta, smještajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cijene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.
10. Takse u slučaju odustajanja od putovanja za vrijeme putovanja
Takse u slučaju odustajanja od putovanja ili određene usluge u toku samog putovanja iznose 100 % od ugovorene cijene. Putnik ne ostvaruje pravo na naknadu, sem u slučajevima vanrednih okolnosti propisanih ovim uslovima i tačkom 12, u kojima će Organizator u ime putnika zahtjevati naknadu za neiskorišćene usluge. Pod vanrednim okolnostima se ne smatraju: odbijanje zahtjeva Putnika za izdavanje vize, onemogućavanje Putniku da se ukrca na let od strane graničnih organa, onemogućavanje ulaska u zemlju Putniku od strane nadležnih organa zemlje u koju putuje i okolnosti koje mogu biti izazvane neposjedovanjem validnog putnog dokumenta i vize, pogrešno prijavljenih podataka u toku prijave za putovanje za koje odgovornost snosi Putnik itsl.
11. Odustajanje i raskid od strane organizatora putovanja
U slijedećim slučajevima možemo odustati od ugovora o putovanju prije početka putovanja ili raskinuti ovaj ugovor posle početka putovanja: bez poštovanja roka, ukoliko putnik u velikoj mjeri ometa preduzimanje putovanja bez obzira na našu opomenu ili ukoliko se u ponaša protivno ugovoru, tako da je momentalno poništavanje ugovora opravdano. U slučaju da mi raskinemo ugovor zadržavamo pravo na cijenu putovanja u iznosu od 100 % od ugovorene cijene.
12. Odustajanje od putovanja zbog vanrednih okolnosti
Ukoliko unaprijed ugovorene usluge ne mogu da budu izvršene zbog nastupanja neizvjesnih vanrednih okolnosti koje se u momentu zaključivanja Ugovora nisu mogle predvidjeti, a koje su nastupile za vrijeme putovanja ili prije početka putovanja Organizator AYLI Planet može da traži u Vaše ime novčanu naknadu za neiskorišćne usluge. Pod vanrednim okolnostima se smatra iznenadna bolest i smrt putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, elementarne nepogode ili vanredno stanje zvanično proglašeno od nadležnog
organa zemlje putovanja. Iznenadna bolest podrazumjeva iznenadno i neočekivano oboljenje, infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahtjeva liječenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorenog putovanja. Za navedene slučajeve Putnik je u obavezi dostaviti Organizatoru dokaz, u slučaju bolesti dokaz/potvrdu izdatu od nadležne zdravstvene institucije i ljekara, kako bi ostvario ova prava. Organizator putovanja će se potruditi da povrati neiskorišćene usluge od pružaoca usluge, a ukoliko ih povrati, organizator putovanja će izvršiti povraćaj putniku, u skladu sa zakonskim odredbama. Mi smo u obavezi da preduzmemo sve neophodne mjere u korist Putnika.
13. Osiguranje i garancija putovanja
U cijenu putovanja nije uključeno, ukoliko nije drugačije naznačeno, putno osiguranje. Organizator savjetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije. Putniku se preporučuje da putno-zdravstveno osiguranje sam obezbjedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog liječenja.
Preporučuje se zaključivanje osiguranja od troškova za odustajanje od putovanja kao i osiguranje za pokriće refundacionih troškova u slučaju nesreće ili bolesti. Storno osiguranje omogućava naknadu kompletnih troškova u slučaju opravdanog odustanka od putovanja i/ili prekida putovanja i uz dostavljenu ispravnu dokumentaciju (kod primjera osiguranih slučajeva), a po odobrenju osiguravajućeg društva. Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
14. Obaveze informisanja o identitetu aktivne avio-kompanije ( „Crna lista“)
Na osnovu odredbe Evropske Unije o informisanju putnika na letu o identitetu aktivne avio-kompanije, dužni smo da Vas prilikom rezervacije informišemo o avio-kompaniji koja će realizovati letove, kao i o svim uslugama vazdušnog prevoza koje treba da se izvrše tokom putovanja. Ukoliko dodje do promene navedene aktivne avio-kompanije, mi ćemo Vas odmah obavestiti o toj promeni.
Više informacija o tzv. „Crna lista“ možete pronaći na slijedećoj internet stranici:
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm
15. Prtljag
Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cijenama prevoznika. Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mjesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu, kao i za zaboravljene stvari Organizator ne snosi odgovornost. Preporučuje se da se dokumeta, vrijedne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.
16. Zaštita podataka
Svi lični podaci koje ste nam dostavili i koji su vezani za Vaše putovanje smatraju se povjerljivim. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati trećim licima mjesto, vrijeme, cijena putovanja i imena saputnika.
17. Naknada štete
Putnik ima pravo da u roku od 8 dana od dana povratka sa putovanja Organizatoru putovanja izjavi obrazloženi pisani prigovor, po kojem je Organizator u obavezi da se u roku od 15 dana od dana prijema izjasni. Prigovori se dostavljaju na adresu Organizatora putovanja u Podgorici, Rimski Trg-PC Krusevac 68. Vi možete da zahtjevate naknadu štete ili srazmjerno sniženje cijene zbog neispunjenja ugovorenih uslova, osim ako manjkavost putovanja počiva na okolnosti koju mi nismo mogli da otklonimo i na koju nismo mogli uticati na način da istu sprječimo. Putnik ne može da zahtjeva srazmjerno sniženje cijene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavjesno i na propisani način propusti da na licu mjesta, bez odlaganja i blagovremeno obavjesti ovlašćenog predstavika i/ili Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije će biti prihvaćene po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mjesta. Pisani odgovor putniku se mora dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem. U slučaju priznavanja reklamacije, odgovor na reklamaciju mora da sadrži izjašnjenje, predlog i rok za rješavanje reklamacije, maksimum do 30 dana od datuma podnošenja reklamacija.
18. Sudska nadležnost
Putnik i AYLI Planet su saglasni da ce eventualne sporove, rješavati mirnim putem.

TOP